PRIVACYVERKLARING

Versie: september 2019

1. INLEIDING

Dit is de privacyverklaring van de Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers (NVKFM), gevestigd te Heerhugowaard aan de Duizendbladweg 63, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 34112810.

De NVKFM hecht veel waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de vereniging wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de privacy wordt gewaarborgd.

De NVKFM handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wat in ieder geval betekent dat wij:

-Uw persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze worden verstrekt;

-Alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-U om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen wanneer dit nodig is voor het verwerken van uw persoonsgegevens;

-Passende (technische- en organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;

-Geen van uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierover willen informeren en deze respecteren.

Als NVKFM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de webpagina www.nvkfm.nl/contact of via het e-mailadres secretaris@nvkfm.nl.

2. PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN VERWERKINGSGRONDEN

Persoonsgegevens

De NVKFM ontvangt uw persoonsgegevens bij uw aanmelding als lid van de NVKFM. Daarnaast kan de NVKFM persoonsgegevens van u ontvangen hebben via overeenkomsten, correspondentie en persoonsgegevens die de NVKFM verkrijgt als gevolg van gebruik van de website van de NVKFM of via haar andere (digitale) kanalen of organisatie van activiteiten (bijvoorbeeld een symposium).

In het kader van de aanmelding van onze leden verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

-NAW-gegevens (voornaam; voorletter(s); tussenvoegsel(s); achternaam; privéadres; huisnummer; huisnummertoevoeging; postcode; woonplaats; land);

-Overige persoonskenmerken (geslacht; geboortedatum);

-Specialisme gegevens (naam en adres organisatie/instelling waar lid werkzaam is; onder welke cao het lid valt);

-Communicatiegegevens (telefoonnummers privé en werk; e-mail werk)

-Administratiegegevens ((uniek)lidmaatschapsnummer; bankgegevens).

In het kader van de aanmelding van onze leden voor het kwaliteitsregister verzamelen wij de volgende aanvullende persoonsgegevens:

-Bewijslasten deskundigheid bevorderende activiteiten (certificaten en notulen);

-Registratiestatus.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden door de NVKFM verwerkt voor de volgende doeleinden:

-Het voeren van een ledenadministratie alsmede ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen van de NVKFM;

-Het innen van (contributie)facturen;

-Om achterbanpeilingen te faciliteren en te coördineren in het kader van collectieve belangenbehartiging;

-Om leden te kunnen informeren over producten en diensten van of vanuit de NVKFM, die van belang kunnen zijn voor de leden, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven;

-Om contact te kunnen onderhouden met en tussen de leden en de vertegenwoordigers in commissies/werkgroepen/algemene vergadering van de NVKFM;

-Voor historische, statistische en archiefdoeleinden;

-Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de website van de NVKFM of andere (digitale) kanalen.

-Voor het organiseren van ALV, symposia, bijscholingen en andere bijeenkomsten;

-Voor het voeren van een kwaliteitsregister.

Verwerkingsgronden

De NVKFM waarborgt dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen op de gegevensverwerking van toepassing zijn:

-Als u de NVKFM toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

-Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten lidmaatschap overeenkomst. Als lid heeft u statutaire rechten en verplichtingen en voor het uitvoeren en waarborgen daarvan is het noodzakelijk dat de NVKFM uw persoonsgegevens verwerkt;

-Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de NVKFM of van een derde. Onder deze gerechtvaardigde belangen moeten in ieder geval worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van de statutaire doelstellingen van de NVKFM en die derde;

-Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de NVKFM rust.

3. VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij verstrekken (bepaalde van) door ons verzamelde persoonsgegevens aan derden indien dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Zo maken wij gebruik van derden voor:

-De boekhoud omgeving voor de (financiële) administratie van de NVKFM;

-Het lidmaatschap bij werknemersfederaties;

-De website omgeving van de NVKFM.

Wij kunnen voorts derden inschakelen die ten behoeve van de NVKFM uw persoonsgegevens verwerken. U kunt hierbij denken aan het laten verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Deze derden zijn verwerkers van de NVKFM en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van de NVKFM en voor geen enkel ander doel. Indien de NVKFM verwerkers inschakelt zal zij altijd een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat de verwerkers conform de wet- en regelgeving uw persoonsgegevens verwerkt.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden welke gevestigd zijn buiten de EU.

4. BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden in ieder geval opgeslagen gedurende uw lidmaatschap van de NVKFM. Bepaalde van uw persoonsgegevens worden na het beëindigen van uw lidmaatschap door de NVKFM nog slechts bewaard voor historische, statistische en archiefdoeleinden dan wel op grond van de wet is vereist.

5. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De NVKFM neemt passende technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Uw contactgegevens zijn voor alle NVKFM-leden zichtbaar in de ledenlijst op de NVKFM website. Desgewenst kunt u dit laten aanpassen door een verzoek in te dienen bij de webmaster (webmaster@nvkfm.nl).

6. UW RECHTEN

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke de NVKFM van u heeft ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan derden. Wij kunnen bij een dergelijk verzoek vragen om u te legitimeren. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien en voor zover de NVKFM uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Intrekking van toestemming maakt eerdere verwerking van persoonsgegevens niet ongedaan. Toestemming kan dus niet met terugwerkende kracht worden ingetrokken.

De NVKFM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

7. WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

De NVKFM past haar privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De NVKFM raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de NVKFM u per e-mail informeren.

8. CONTACT

Secretariaat NVKFM, t.a.v. M. Kuik
Noordwest Ziekenhuisgroep
Afdeling Radiotherapie (048)
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
Email: secretaris@nvkfm.nl
Website: www.nvkfm.nl

9. FOTO’S

Tijdens bijeenkomsten van de NVKFM kunnen er foto’s voor onze website, nieuwsbrief en social media (LinkedIn) gemaakt worden. Wij verwerken dit beeldmateriaal om onze content meer sfeer te geven, om verslag te doen van onze bijeenkomsten en voor archiefdoeleinden. Met het bezoeken van onze bijeenkomsten gaat u ermee akkoord dat u mogelijk herkenbaar in beeld komt te staan en dat we dit beeldmateriaal gebruiken voor de genoemde doeleinden. Wilt u liever niet in beeld komen dan vragen wij u dit voor aanvang van een bijeenkomst expliciet te melden aan onze organisatoren. Zij zullen dan daarmee rekening houden. De NVKFM wenst zorgvuldig om te gaan met de belangen van afgebeelde personen. Publicatie van de foto’s mag op geen enkele manier schadelijk zijn voor deze personen. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een of meer bepaalde foto’s, dan zal deze op uw verzoek zo mogelijk direct worden verwijderd.

Indien wij foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden (bijvoorbeeld flyers of posters) vragen we te allen tijde om toestemming aan die personen die op desbetreffende foto staan.

10. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, SOCIAL MEDIA BUTTONS EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Cookies

De NVKFM maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die met pagina’s van een website worden meegestuurd en op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer teruggestuurd worden naar de server. Door gebruik te maken van onze website kunnen cookies worden geplaatst en kan door de NVKFM toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Wij gebruiken zowel eigen cookies (first-party) als cookies van derden (third-party cookies). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hen gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen controle over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Technische en functionele cookies

De NVKFM maakt in de eerste plaats gebruik van technische en functionele cookies. Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren, om bijvoorbeeld in te kunnen loggen. Functionele cookies onthouden uw voorkeuren, bijvoorbeeld om ingelogd te blijven.

Google Analytics

De NVKFM maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Via de website worden er daarom (analytische) cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt bij inzameling zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP adres wordt voor een deel gemaskeerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Social media buttons

Op de website van de NVKFM zijn buttons opgenomen om berichten te kunnen delen op sociale media sites als LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+. Via de social media buttons worden door deze derde partijen cookies geplaatst. De meeste social media kanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees hun privacyverklaring om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Cookies weigeren en/of verwijderen

Indien gewenst, kunt u het plaatsen van cookies weigeren. Dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website beperken. Het weigeren van cookies kunt u doen via uw internetbrowser, via de optie ‘instellingen’. Hier kunt u eventueel ook uw cookies verwijderen

Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de NVKFM geen toezicht op houdt. De NVKFM is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.